วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

สาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตุก

การทอผ้าด้วยกี่ทอมือ
เป็นภูมิปัญญาที่มีมาแต่ดั่งเดิม โดยการนำใยฟ้ายหรือใยไหม มาสาวปั่นเป็นเส้นใยแล้วมัดย้อมให้ได้สีีตามต้องการ แล้วจึงนำมาขัดทอเป็นลวดลาย เพื่อใช้ในการส่วมใส่ แต่ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีเข้ามาจึงมีการใช้เครื่องทอผ้าแทนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกจึงน้อยลงไปคุณป้า สุนันทา บัวจีน เป็นผู้หนึ่งที่ต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ให้กับเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป จึงได้นำลูกหลานและเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาฝึกทอผ้าเพื่อสิบทอดภูมิปัญญานี้ไว้
หากท่านใดสนใจ
สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวสุนันทา บัวจีน บ้านเลขที่ 106 หมุ่ที่ 7 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 เบอร์โทรศัพย ์089-9108147

ไม่มีความคิดเห็น: